Thông tin doanh nghiệp
 

Quan tâm và tầm nhìnConcern and Vision


Để trở thành một doanh nghiệp xanh, để cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, KAIFA căn cứ trên khái niệm về sự tôn trọng nhân loại "", bất cứ điều gì trong chăm sóc phúc lợi của nhân viên, phát triển tiềm năng của nhân viên, và hỗ trợ các chính sách bảo vệ môi trường. KAIFA liên tục thực hiện chính sách xanh và quản lý an toàn lao động và tham gia nhiệt tình dịch vụ công cộng. "Vì một hành tinh xanh" là tầm nhìn và sứ mệnh của KAIFA.top